Newyddion a Digwyddiadau

2012

Barmouth Town Council 2011- 2012

Yng nghyfarfod y Cyngor Tref ym mis Ebrill dywedwyd ffarwel wrth Gynghorydd Peter Bunce a Chynghorydd Phil Hill, ar ôl i'r ddau mynegi eu bwriad i beidio sefyll yn yr etholiad. Diolchodd y Maer, Cynghoryd Mark James, i'r ddau am eu gwasanaeth cydwybodol dros sawl flwyddyn. Yr oedd y ddau gynghorydd wedi gweld gwasanaeth fel Maer y dre. I gofnodi cyfarfod olaf y cyngor presennol, tynnwyd llun o'r grŵp.

Ar Ddydd Sul 15 Ebrill, bu'r Maer, Cynghorydd Mark James a sawl cynghorydd dre yn bresennol mewn seremoni ar y cei i ddadorchuddio plac i gofio Harold Lowe, y bumed swyddog ar R.M.S Titanic, can mlynedd ar ôl y trychineb. Trefnwyd yr achlysur gan Gynghorydd Sue Slater a Chynghorydd Phil Hill ac ariannwyd y plac gan y Cyngor Tref. Dadorchuddiwyd y plac gan ŵyr Harold Lowe, Capten John Lowe. Roedd yn brynhawn braf ac fe ddaeth torf i dalu teyrnged i arwr lleol.

 

John Lowe
Roedd y Maer, Cynghorydd Valerie McArdell, yn bresennol ar ddechrau Ras y Tri Chopa ar Ddydd Sadwrn 16 Mehefin. Bad achub Abermaw a hebryngodd y ddeuddeg cwch oedd yn cystadlu eleni allan i'r man cychwyn trwy'r môr tonnog.Three Peaks Yacht Race

Cynhaliwyd deuddegfed Ŵyl Cerdded Abermaw o 15 Medi hyd 24 Medi. Rhoddwyd croeso i'r cerddwyr ar fore cyntaf yr ŵyl gan y Maer, Cynghorydd Valerie McArdell. Mae'r ŵyl naw diwrnod yn denu cerddwyr o'r ardal ac o bell, gyda llawer yn aros am yr wythnos. Adwaenir y teithiau gerdded gan grŵp o wirfoddolwyr selog, llawer ohonynt yn drigolion y dref.

Walking Festival

Ar fore Sadwrn 13 Hydref, bu Cynghorydd Valerie McArdell, Maer Abermaw, yn lansio'r ddeunawfed Daith Gerdded Noddedig Barnardos. Cychwynnodd y daith ym Montddu mewn glaw drwm! Mae'r achlysur blynyddol hwn yn cael ei drefnu yn lleol, a dros y blynyddoedd mae dros £120,000 wedi ei godi i'r elusen.

Banardos

Cyfrannodd Cyngor Dre Abermaw £300 tuag at y parti tân gwyllt llwyddiannus cynhaliwyd ar nos Sadwrn 3 Tachwedd. Trefnwyd yr achlysur gan Gymdeithas Trigolion Abermaw.

Cynhaliwyd cyfarfod sefydlu Grŵp Fusnes i'r dref ar nos Fawrth 20 Tachwedd. Daeth dros ddeg ar hugain o berchnogion busnes ynghyd yn Theatr y Ddraig dan lywyddiaeth y Maer, Cynghorydd Valerie McArdell. Hyrwyddwyd y cyfarfod gan Mr Steve Evison o Resources for Change ac fe gafwyd cyfle i rannu syniadau ac archwilio gweledigaeth rhwydwaith fusnes. Noddwyd y cyfarfod gan y Cyngor Tref ac fe fydd yna gyfle i gyfarfod eto ar nos Iau 17 Ionawr yng nghlwb yr RAOB. Y mae croeso i bob busnes yn y dre mynychu'r cyfarfod.

Ar brynhawn Dydd Sadwrn 15 Rhagfyr bydd Parti Nadolig Plant yn cael ei gynnal yng Nghlwb yr RAOB. Mae'n bleser i Gyngor y Dref cefnogi'r dathliad hwn a'u noddi gyda rhodd o £200.