Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Llythyr i bobl Abermaw,

I holl drigolion Abermaw,

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch yn bersonol i bawb yn ein tref sydd wedi chwarae eu rhan i gadw ein preswylwyr yn ddiogel. Heb gefnogaeth ac aberth pob un ohonom, ni all neb ond dychmygu pa gyfyng-gyngor y gall ein tref fod ynddo. Fel Cyngor Tref, rydym yn chwarae ein rhan wrth geisio cadw rhai agweddau ar fywyd bob dydd mor arferol â phosibl a byddwn yn parhau i wasanaethu ein cymuned hyd eithaf ein gallu. Fel dyn busnes lleol, rwy’n llwyr werthfawrogi’r straen a’r difrod y mae’r firws hwn wedi’i achosi i’n cymuned fusnes a’r effaith y mae wedi’i chael ar ein bywoliaeth. Mae bywyd yn Abermaw fel y gwyddom ei fod wedi newid yn ddramatig. Tawelwch iasol y Stryd Fawr a thawelwch annaturiol a thawelwch yr harbwr lle mae hyd yn oed y gwylanod wedi addunedu o dawelwch. Efallai bod ein tref yn anarferol o dawel ar y tu allan ar hyn o bryd ond mae ei chalon yn dal i guro’n uchel. Byddwn yn bownsio’n ôl o hyn yn well, yn gryfach ac yn ddoethach o lawer, efallai ychydig yn dlotach ond fel cymuned rydym wedi dangos yr hyn y gellir ei gyflawni gydag ysbryd a gofal. Ni allaf ragweld beth sydd gan yr ychydig fisoedd nesaf i bob un ohonom ond ar ôl bod yn dyst i’r ffordd yr ydym wedi ymdopi hyd yn hyn, mae gennyf hyder enfawr y byddwn yn dod allan i’r pen arall yn ddiogel ac yn gadarn. Wrth gwrs, dim ond trwy gadw’n llawn at ganllawiau llym y Llywodraeth y gellir cyflawni hyn. Rwy’n cynghori’n gryf ein bod yn parhau i barhau gwaeth beth yw’r anghyfleustra y gallant ei achosi.

Rhaid diolch yn arbennig i’r pedwar bechgyn; Glyn Jones (Harbwr Feistr) Damian Williams (Parc Carafanau Caerddaniel), Scott Moncrieff a Gwyn Jones (cyn Swyddog Heddlu Gogledd Cymru) sydd wedi rhoi o’u hamser i ddosbarthu presgripsiynau yn eu cerbydau eu hunain i’r gymuned leol am ddim, hyd yn oed yn mynd cyn belled â Harlech . Da iawn. Rhaid diolch hefyd i’n Clerc Tref, Sue Phillips, sydd wedi bod yn coladu’r holl wybodaeth a anfonwyd ati trwy ffôn symudol gan ei galluogi i drosglwyddo hyn i’r fferyllydd.

Dylai’r penwythnos hwn fod yn ddechreuad tymor prysur arall i’r dref, yn lle bydd yn gyfnod o bryder i ni i gyd wrth i ni feddwl tybed a oes unrhyw un o i ffwrdd yn dod i mewn i’n tref. Rwyf wedi cael sicrwydd gan Heddlu Gogledd Cymru bod Abermaw yn un o’r ardaloedd â blaenoriaeth ar gynllun patrolio’r Heddlu a chyn belled â bod patrolau lleol ar gael, bydd presenoldeb a gwelededd rheolaidd.

Cofiwch os oes gennych unrhyw wybodaeth a allai gynorthwyo’r Heddlu i gadw ein tref yn ddiogel, ffoniwch 101, Taclo’r Tacle ar 0800555111 neu cysylltwch trwy ddolen sgwrs we Gogledd Cymru ar y rhyngrwyd.

Diolch i chi ac arhoswch yn ddiogel.

Cynghorydd Phil Hill, Maer Abermaw

Phil Hill Maer 2019-2020
Phil Hill Maer 2019-2020