Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/sites/b/barmouthtowncouncil.gov.uk/public_html/index.php:4) in /var/sites/b/barmouthtowncouncil.gov.uk/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/Buffer/class-cache.php on line 214
Notices Archive - Cyngor Tref Abermaw
Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hysbysiadau

Hysbysiad o Gyfethol

CYNGOR TREF ABERMAW

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116

Hysbysiad o Gyfethol

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Tref Abermaw yn bwriadu Cyfethol un aelod i lenwi’r lle gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd yng Nghymuned (Ward) Abermaw.

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

  • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
  • yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd(au) gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar/yn Glanllyn, Water Street, Abermaw LL42 1AT neu trwy ebost

sue.seaview2@gmail.com  erbyn 15fed Mehefin 2020                                                                                       

Dyddiedig y 30ain diwrnod hwn Mai 2020                                                

Sedd Wag Achlysurol

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o 1 sedd wag achlysurol yn swyddfa cynghorydd ar Gyngor Tref Abermaw.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad gan ddeg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00yp ar ddydd Gwener, 29ain Mai 2020.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Tref.

Diweddariad Covid-19 11/05/2020

Mae Cyngor Tref Abermaw yn dilyn y cyngor a’r cyhoeddiadau a nodwyd gan y Prif Weinidog Mark Drakeford yn agos, a’r cyhoeddiadau lleol a nodwyd gan Gyngor Gwynedd.

Mae rheolau pellhau cymdeithasol yn parhau i fod yn weithredol. Rydym ni, ynghyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cefnogi’r addasiadau bach a wneir i’r rheoliadau sy’n cynnwys caniatáu i bobl ymarfer mwy nag unwaith y dydd. Fodd bynnag, dylai pobl aros yn lleol. Mae hyn yn golygu y dylai unrhyw ymarfer corff ddechrau a gorffen gartref a pheidio â golygu mynd cryn bellter o’r cartref.

NID yw Cymru ar agor i ymwelwyr eto.

Y neges gennym ni oedd, ac mae’n dal i fod, AROS YN Y CARTREF, AMDDIFFYN EIN GIG, ACHUB BYWYDAU.

Bydd teithio i Gymru i wneud ymarfer corff, mwynhau ein hawyr agored gwych neu i ymweld â’n trefi glan môr yn arwain at ddirwy a’r potensial am ymddangosiad llys. Mae Heddlu Gogledd Cymru a’n heddluoedd ffiniol wrthi’n patrolio ac yn gweithredu ar bob achos o dorri’r rheoliadau yng Nghymru.

Mae holl feysydd parcio Cyngor Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri ar gau ac mae’r holl Gyfleusterau Cyhoeddus ar gau.

Yn gymaint â’n bod ni’n caru gweld ein traethau a’n Stryd Fawr yn brysur gyda synau hapusrwydd a chyffro, nid nawr yw’r amser i fod yma. Bydd ein heconomi leol yn llwyddo trwy hyn ac yn croesawu ymwelwyr yn ôl â breichiau agored … pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

Mae Coronavirus Nofel (COVID-19) yn dal i gylchredeg ym mhob rhan o Gymru, a’r cam pwysicaf y gallwn ni i gyd ei gymryd wrth ymladd y firws yw aros gartref. Rydym yn ddiolchgar i bob person ledled Cymru a’r DU am wneud eu rhan i helpu i arafu lledaeniad y firws.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth gan bob awdurdod neu gorff cyhoeddus ar y dolenni isod:

Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/coronafeirws

Iechyd Cyhoeddus Cymru https://icc.gig.cymru/

Cyngor Gwynedd https://www.gwynedd.llyw.cymru/

Parc Cenedlaethol Eryri https://www.visitsnowdonia.info/cy

Heddlu Gogledd Cymru https://www.north-wales.police.uk/

Cynghorydd Phil Hill, Maer Abermaw & Cynghorydd Katie Price, Dirprwy Faer Abermaw

Aros adref, amddiffyn ein GIG, achub bywydau

Ernie Bradbury

Mae Cynghorwyr Tref Abermaw yn drist iawn o glywed am farwolaeth Ernie Bradbury ac yn anfon ein cydymdeimlad dwysaf at ei deulu.

Roedd Ernie wedi treulio o leiaf 70 mlynedd o’i fywyd yn gweithio yn Abermaw yn ei garej ar Heol y Parc gyda dros 35 mlynedd o’r amser hwnnw’n gwasanaethu gyda’r Frigâd Dân. Dyfarnwyd y MBE iddo ym 1976 am ei ymrwymiad i’r Gwasanaeth Tân.

Rydym i gyd yn ddiolchgar iawn am ei gefnogaeth gydol oes, ei ymroddiad a’i frwdfrydedd i bobl ein cymuned a bydd colled fawr ar ei ôl.

Wally Williams

Mae Cynghorwyr Tref Abermaw yn drist iawn o glywed am farwolaeth Wally Williams ac anfon ein cydymdeimlad dwysaf at ei deulu. Bu Wally yn Gynghorydd am nifer o flynyddoedd a chefnogodd grwpiau lleol eraill hefyd. Yn llanc lleol o Abermaw, roedd yn adnabod y dref yn dda a defnyddiodd ei wybodaeth aruthrol i helpu’r gymuned leol gyda rhai materion. Rhoddodd ei amser a’i ymdrech i helpu pobl Abermaw ac yr ydym yn ddiolchgar iawn amdanynt.

mega888 apk